Sympathisant van de Hout-Blierickse Vastelaovends cultuur

 

Sympathisant, wat houd dat in?

 

Inleiding

Carnavalsvereniging De Poerker organiseert al sinds 1969 diverse Vastelaovends activiteiten voor alle lagen van de Hout-Blerickse gemeenschap.

Deze activiteiten zijn alleen mogelijk door enerzijds de vele betrokken vrijwilligers en anderzijds door de financiële middelen vanuit sponsoren, sponsoracties en leden.

Er zijn momenteel al diverse manieren om de vereniging te ondersteunen:

 • Als vrijwilliger
 • Via het lidmaatschap a € 11,- per jaar
 • Via diverse sponsormogelijkheden

Om zowel de financiële mogelijkheden als de betrokkenheid te vergroten, zijn we voornemens een club mensen te binden die fungeren als sympathisant van de Hout-Blierickse Vastelaovends cultuur.

 

Wat houdt dit in/hoe gaat het in zijn werk

De club sympathisanten is een groep mensen die allen jaarlijks € 50,- doneren ten behoeve van het in standhouden van de Hout-Blerickse vastelaovends cultuur.

Het gedoneerde bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de vereniging CV De Poerker, waarbij de helft van de donatie gebruikt kan worden voor de normale jaarlijkse exploitatie en de andere helft van de donatie wordt apart geboekt/gezet. Dit gereserveerde deel kan ingezet worden voor een speciale uitgavepost. Denk hierbij aan nieuwe kleding jeugdgezelschap, aanschaf wagen, extra investering voor een specifieke artiest, etc.

Het is aan het bestuur van CV De Poerker om hier voorstellen aan te doen bij de sympathisanten. De sympathisanten zullen tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst stemmen waar het gereserveerde bedrag aan besteed kan worden.

Ter verduidelijking:

Stel we weten 50 sympathisanten te enthousiasmeren voor deelname. Dan hebben we een jaarlijkse donatie van 50 x € 50,- = € 2.500,-.

Daarvan wordt 50% (€ 1.250,-) gedoneerd aan de exploitatie van CV De Poerker en voor de andere € 1.250,- zal het bestuur een voorstel doen om dit bedrag te besteden/toe te wijzen.

 

Wat houdt het in om sympathisant te zijn:

 • Elke sympathisant doneert jaarlijks € 50,- aan CV De Poerker
 • De sympathisant ontvangt een donatiebewijs waardoor het bedrag voor de donateur fiscaal aftrekbaar is.
 • Een sympathisant heeft dezelfde rechten als een lid.
  • Nieuwe sympathisanten die nog geen lid waren, worden dus automatisch lid
  • Leden die sympathisant willen worden betalen € 50,- in plaats van € 11,-
  • Sponsoren (vanaf € 75,- per jaar) die tevens lid zijn (a € 11,- per jaar) zijn automatisch sympathisant*.
 • De toewijzing van het bedrag wordt bepaald op een jaarlijkse bijeenkomst (welke los staat van de jaarvergadering) met de sympathisanten. De voorzitter/bestuurslid van CV De Poerker zal de algemene ontwikkelingen toelichten en een verzoek richten aan de sympathisanten voor de toewijzing van het gereserveerde bedrag.
 • De jaarlijkse bijeenkomst met de sympathisanten heeft een informeel karakter en dienst om te netwerken en te discussiëren over hoe de Hout-Blerickse vastelaovendscultuur versterkt c.q. behouden kan worden.
 • Het is niet noodzakelijk om het gereserveerde bedrag jaarlijks te gebruiken. Indien het bestuur van CV De Poerker verzoekt om het bedrag te reserveren/door te schuiven voor een latere investering, dan kan het bestuur daar ook toe verzoeken.
 • De sympathisant gedraagt zich als een echte ambassadeur en hoeder van de Hout-Blerickse vastelaovendcultuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.
 • Van een sympathisant wordt verwacht dat zij ook minimaal één andere sympathisant zal werven c.q. aandragen.
 • Een sympathisant ontvangt een uniek ontworpen sympathisant -speld, die persoonlijk blijft en tijdens activiteiten opgespeld kan worden. Deze speld is niet overdraagbaar en dient ingeleverd te worden als men stopt als sympathisant.

Sympathisant blijf je voor het leven, mits men schriftelijk aangeeft te willen stoppen. Echter, indien men gebruik wil maken van de fiscale regeling (aftrekbaar van de belasting) dan is een  minimale duur vereist. Omdat deze kunnen wijzigen, verwijzen we hiervoor naar de Belastingdienst

 • Ons uiteindelijk doel is om 50-100 sympathisanten te enthousiasmeren/mobiliseren.
 • De beoogde doelgroep zijn: betrokken dorpsbewoners, oud gezelschapsleden, oud bestuursleden, etc.

*Uitzondering sponsor-leden toegelicht:

Diverse leden (die € 11,- contributie betalen) zijn naast lid ook sponsor van De Poerker (minimaal € 75). Daarom wordt het lidmaatschap van een lid welke tevens sponsor is automatisch omgezet naar sympathisant.

 

Word jij ook lid van de club van 50?

Download ut formulier symphatisant en lever dit in beej de sikretaris óf meld och digitaal aan door ongerstaond och gegaeves in te vulle: